СЛЕДЕТЕ НИ:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ПРЕДМЕТ

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

VII. ДОСТАВКА И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 
 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЕРОРЕРО ООД,  с. Михилци, ул. 2-ра, 4, Област Пловдив, ЕИК 207253976, представлявано от Глория Дяксова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (също ПОТРЕБИТЕЛИ), на електронния магазин „terorero.com”, наричан по-долу ТЕРОРЕРО.КОМ.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ТЕРОРЕРО ООД
2. Седалище и адрес на управление: с. Михилци, ул. 2-ра, 4, Област Пловдив
3. Адрес за упражняване на дейността: с. Михилци, ул. 2-ра, 4, Област Пловдив
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, е-mail: [email protected], тел: +359876166366
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 207253976

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ТЕРОРЕРО.КОМ e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет terorero.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЕРОРЕРО.КОМ стоки и услуги, включително следното:
(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ТЕРОРЕРО.КОМ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЕРОРЕРО.КОМ чрез интерфейса на страницата на ТЕРОРЕРО.КОМ, достъпна в Интернет;
(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ;
(4) Да създават продукти по свой дизайн чрез интерфейса на страницата ТЕРОРЕРО.КОМ и да поръчват изработването им.
(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ТЕРОРЕРО.КОМ, съгласно поддържаните от ТЕРОРЕРО.КОМ начини за разплащане.
(6) Да получават информация за нови стоки предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ;
(7) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ТЕРОРЕРО.КОМ в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес terorero.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ТЕРОРЕРО.КОМ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ТЕРОРЕРО.КОМ в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация или данните за доставка в случаите, в които е налице поръчка без регистрация.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ТЕРОРЕРО.КОМ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, ако е регистриран потребител на сайта. При покупко-продажба без регистрация ползвателят следва да въведе пълна и точна информация за контакт и доставка, включително: три имена, електронен адрес и телефон за контакти, пълен адрес или офис на Спиди за доставка.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрирай се“ или „Купи“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрация или покупка без регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като направи заявка на имейл [email protected]
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да удостовери своята самоличност при получаване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ТЕРОРЕРО.КОМ.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Основният договор между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://terorero.com/pages/uslovia-za-polzvane/
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя, или данните предоставени във формата за покупка без регистрация.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Основният договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика, или от подаването на заявка за покупко-продажба без регистрация. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на Основния договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) С регистрация
1. Извършване на регистрация в ТЕРОРЕРО.КОМ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ТЕРОРЕРО.КОМ;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ТЕРОРЕРО.КОМ чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ТЕРОРЕРО.КОМ и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Потвърждение на поръчката;

(2) Без регистрация
1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ТЕРОРЕРО.КОМ и добавянето им към списък със стоки за покупка;
2. Предоставяне на име, телефон и електронен адрес за контакт и данни за извършване на доставката;
3. Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ТЕРОРЕРО.КОМ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени на адрес http://terorero.com/pages/ceni/ на сайта на ТЕРОРЕРО.КОМ.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ТЕРОРЕРО.КОМ.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от куриерската фирма, използвана за доставка на стоките. Ориентировъчна цена на доставка се предоставя на Ползвателите на видимо място на следните места:

 • В кошницата за пазаруване на потребителя;
 • В страницата за потвърждение детайлите на поръчката, преди сключване на договора за покупко-продажба;
 • На страница http://terorero.com/pages/dostavka/ в сайта на Доставчика на ТЕРОРЕРО.КОМ.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия. Същата информацията е предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика на ТЕРОРЕРО.КОМ преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на стоки в сайта на ТЕРОРЕРО.КОМ.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, когато плащането се извършва по банков път.

Чл. 14. (1) Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация според чл. 122 на Закона за защита на потребителите в случаите когато:

 • констатира липси
 • има дефекти на стоката
 • има несъответствие с договореното

Рекламацията се предявява до 7 (седем) работни дни след получаване на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга или отбив от цената.
(2) Всички продукти, предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ, се изработват индивидуално за клиента, след като е направена поръчка. Ето защо в съответствие с чл. 57 т. 3 на Закона за защита на потребителите Потребителят няма право за отказ от сключения договор по чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ТЕРОРЕРО.КОМ, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ТЕРОРЕРО.КОМ.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 122 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДОСТАВКА И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 17. (1) Стоките, поръчани от интернет магазина, се доставят чрез куриер до адреса, указан в заявката. Доставката е за сметка на получателя, освен в случаите изрично упоменати от Доставчика в информационното поле при заявяване на поръчката.
(2) Цената за доставка на пратки с куриер се определя от куриера спрямо теглото на поръчаните стоки и зоната на населеното място. Срокът за доставяне на поръчката е от 2 до 20 работни дни, считано от датата на заявяване на поръчката, в зависимост от обема на заявката.
(3) Всяка поръчка започва да се обработва в рамките на първия работен ден след нейното заявяване и Потребителят може да се информира за нейния статус чрез своя профил в сайта ТЕРОРЕРО.КОМ.
(4) Заплащането на поръчаните стоки се извършва по два начина:

 • При поръчки до 100 бр., включително: в брой, в момента на доставка (наложен платеж)
 • При поръчки над 100 бр.: по банков път (срещу предварително издадена данъчна фактура)

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19 (1) Потребителят се задължава при употребата на сайта да спазва законодателството на Република България. При употребата на сайта се забранява качването на съдържание, свързано със забранени общества, расизъм и др., или такова, което подтиква към насилие, неспазване на законите и др.
(2) При установяване на съдържание, което има расистко, незаконно и др. подобно послание, администраторите имат право да премахват изображенията без предупреждение. При установяване на повторни опити за качване на непозволено съдържание на сайта, администраторите имат право да изтрият профила на потребителя и да забранят достъп до сайта.

Чл. 20 (1) Сайтът съдържа текстове, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Доставчика или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика.
(2) ТЕРОРЕРО.КОМ позволява изработка на значки по модел на Потребители, което се осъществява чрез качване на изображение в сайта и обработването му чрез редактора за значки. Тези изображения представляват потребителско съдържание. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост на потребителското съдържание се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.
(3) Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки.
(4) Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат на имейл [email protected]
(5) Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез потребителско съдържание в платформата ТЕРОРЕРО.КОМ или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост.
(6) Доставчикът има право да премахва потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.
(7) Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез ТЕРОРЕРО.КОМ, в това число, но не само, всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, и отговаря неограничено за последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено от него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че:
1. За времето, през което съдържанието е налично в ТЕРОРЕРО.КОМ, притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в електронния магазин (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Доставчика във връзка с предоставянето на Услугите;
2. Има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.
(8) Публикувайки определено съдържание в ТЕРОРЕРО.КОМ, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Доставчика неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения. Предоставените права са свързани с дейността на Доставчика по изпълнение и достъп до Услугите.
(9) Потребителят има право чрез меню „Моите значки“ в своя профил да публикува или скрие своето съдържание от публично достъпната част на ТЕРОРЕРО.КОМ
(10) С публикуване на съдържание в която и да е публично достъпна част на ТЕРОРЕРО.КОМ, Потребителят е съгласен и предоставя на Доставчика всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта. Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни И Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679).
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://terorero.com/pages/poveritelnost/

Чл. 22. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на адрес http://terorero.com/users/forgotten/

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ТЕРОРЕРО.КОМ, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://terorero.com/pages/uslovia-za-polzvane/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ТЕРОРЕРО.КОМ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 28. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.03.2023г.