СЛЕДЕТЕ НИ:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ПРЕДМЕТ

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

VII.  ДОСТАВКА И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

 

VIII.  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТ

 

IX.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

X.  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

XI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

XII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

 I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИДИТ УЕБ ЕООД, 
гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №65, Район Централен, ЕИК 202 039 833, представлявано от Георги 
Стефанов Ангелов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу 
ПОЛЗВАТЕЛИ (също ПОТРЕБИТЕЛИ), на електронния магазин „terorero.com”, наричан по-долу 
ТЕРОРЕРО.КОМ.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ИДИТ УЕБ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №153
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №153
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, Email: office@terorero.com, тел: +359 32 320 326
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202039833.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Чл. 3. ТЕРОРЕРО.КОМ e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет terorero.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЕРОРЕРО.КОМ стоки и услуги, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ТЕРОРЕРО.КОМ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЕРОРЕРО.КОМ чрез интерфейса на страницата на ТЕРОРЕРО.КОМ, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ;
4. Да създават продукти по свой дизайн чрез интерфейса на страницата ТЕРОРЕРО.КОМ и да поръчват изработването им.
5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ТЕРОРЕРО.КОМ, съгласно поддържаните от ТЕРОРЕРО.КОМ начини за разплащане.
6. Да получават информация за нови стоки предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ;
7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ТЕРОРЕРО.КОМ в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ТЕРОРЕРО.КОМ чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес terorero.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ТЕРОРЕРО.КОМ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ТЕРОРЕРО.КОМ в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.